Mrs. Jyotiben Parikh

Principal

B.Sc B.Ed


Mr.Inayat Patel

Supervisor

M.Com B.Ed M.Phil


Mr. Sunil Jadhav

Co-ordinator

M.Sc . B.Ed. LL.B


Mrs. Lilavati Navik

Asst. Teacher

B.A B.Ed


Mrs. Anita Sharan

Asst. Teacher

B.Sc M.Ed


Mrs. Lalita Patel

Asst. Teacher

M.A B.Ed


Mr.Mansingh Choudhary

Asst. Teacher

M.A D.P.Ed


Vini Varshney

Asst. Teacher

M.A B.Ed


Nital Puwar

Ass. Teacher

M.A, B.ed


Mrs. Shefali Desai

Asst. Teacher

M.Sc, B.Ed


Mrs. Rita Parmar

Asst. Teacher

B.Sc, M.Ed


Mr. Sunil Datta

Asst. Teacher

M.Com, B.Ed


Mr. Navin Patel

Asst. Teacher

M.A D.P.Ed


Mr. Prashant Shah

Asst. Teacher

M.Sc, B.Ed (Physics)


Mr.Kishor Shah

Asst. Teacher

M.Sc, B.Ed (Chemistry)


Mrs. Sarita Kalia

Asst. Teacher

M.A , B.Ed (English)


Mr. Ashwin Shah

Asst. Teacher

B.E (Mech) (Maths)


Nandita Dash

Asst. Teacher

M.Sc B.Ed


Sana M.Saiyed

Asst. Teacher

B.E Electrical


Suman Shekhawat

Asst. Teacher

M.A B.Ed


Mohit Agrawat

Asst. Teacher

BA M.A


Karan Joshi

Asst. Teacher

B.E Mech & Textile


Bhumika Patel

Asst. Teacher

MA, B.Ed


Ms. Nirzari Vasavada

DLL Incharge/ Librarian

M.A, BLIS


Mrs. Vaishali Bhagwagar

Computer Teacher

B.C.A M.C.A


Mrs. Ripal Surti

Computer Teacher

PGDCA


Mrs.Unnati Bhat

Computer Teacher

BCA


Mr.Ajay Patel

Clerk

M.Com


Bharatbhai Joshi

Cleark

B.Com